در مرگ همزمان دو نفر ارث وجود ندارد ـ وکیل ارث

2 15

در مرگ همزمان دو نفر ارث وجود ندارد ـ وکیل ارث

همزمانی مرگ دو نفر در ارث

در مرگ همزمان دو نفر ارث وجود ندارد ـ وکیل ارث

اصل این است که زنده از مرده ارث می برد . پس وارث باید هنگام مرگ مورث خود زنده باشد .

حال اگر تاریخ فوت این دو نفر معلوم نبود : قاعده این است که هیچ کدام از هم ارث نمی برند.

اما این قاعده دو استثنا دارد :

۱- هدم یا زیر آوارماندن

۲- غرق شدن

در موارد فوق از هم ارث می برند .

همچنین بر اساس نظر فقهای معاصر ، علمای حقوق و اداره حقوقی قوه قضاییه ، تصادفات رانندگی ، هواپیما ، قطار ،

انفجار و بمباران مشمول “هدم ” بوده فلذا از هم ارث می برند .

در یک حادثه رانندگی پدر و مادر و فرزند هر سه با هم فوت می کنند.

پزشکی قانونی فوت پدر و پسر را در یک زمان واحد و فوت مادرشان را بعد از این دونفر اعلام می کند .

حال پرسش که در اینجا مطرح است این است که تقسیم ارث به چه صورتی است ؟

در ضمن این خانواده فرزند دیگری نیز ندارند. ارث مادر به چه صورتی می باشد یک چهارم ارث می برد یا یک چهارم ؟

و پرسش دیگر این که آیا پسر و پدر از همدیگر ارث می برند ؟

طبق ماده ۸۷۳ قانون مدنی چون تاریخ تقدم و تاخر پدر و پسر مجهول و نا معلوم است از یکدیگر ارث نمی برند

و طبق ماده ۸۷۵ قانون مدنی مادر هم از شوهر  و هم از فرزند خود ارث می برد

زیرا شرط وراثت ، زنده بودن درحین فوت مورث می باشد  و مادر فرض بر این می باشد

که  فرض زوجه از زوج به لحاظ دارابودن فرزندولواینکه فوت کرده باشد

به نظر نداشتن اولاد جهت تغییردر میزان فروض مربوط به زمانی است که ازابتدا فرزند نداشته باشد

نه دراین مورد که فرزند داشته وبعد فوت نموده است

وفرض مادرازفرزند اگرمادر وکلاله امی تنها باشد یک ششم واگرمادر متوفی درصورتیکه میت اولاد واخوه نداشته

ویا کلاله امی درصورتیکه بیش ازیکی باشد یک سوم ارث می برد .

 

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: 1 میانگین امتیازات: 5]
2 Comments
  1. کریم فلسفی says

    در خصوص مرگ دسته جمعی در صورت تایید پزشک قانونی و همزمانی فوت یعنی مجهول نبودن زمان فوت ایا کشته شده ها از هم ارث بری دارند و مصداق هدم خواهد بود

    1. صالحه رضائی says

      سلام. در صورت هم زمانی فوت، هیچ کدام از دیگری ارث نمی‌برند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.